Početna stranica » Novosti » Odluka o provedbi participativnog budžetirnja za Grad Dubrovnik

Odluka o provedbi participativnog budžetirnja za Grad Dubrovnik

SLUŽBENI GLASNIK BROJ 7. – 10. SVIBNJA 2023.

63.Odluka o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ , broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13, 144/12, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 8. svibnja 2023., donijelo je

O D L U K U

o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se provedba Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik (dalje u tekstu: Participativno budžetiranje).

Participativno budžetiranje predstavlja oblik demokratskog procesa u društvu kojim se omogućava kontinuirano sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka o razvoju u svom okruženju, gradskom kotaru, mjesnom odboru ili gradu.

Participacija kao proces sudjelovanja pruža mogućnost odlučivanja i rješavanja problema te uključuje pojedince i skupine građana koji zastupaju različite interese i točke gledišta u ime i za dobro svih onih na koje se te odluke i akcije koje slijede nakon njih odnose.

Opći cilj provedbe Participativnog budžetiranja je demokratizacija procesa upravljanja javnim resursima, razvoj aktivnog građanstva i doprinos povećanju kvalitete života u gradu Dubrovniku.

Grad Dubrovnik će kroz provedbu Participativnog budžetiranja

– prepoznati stvarne potrebe i težnje stanovnika te na njih nastojati odgovoriti,
– prikupiti ideje građana, grupirati ih te pretočiti u projekte,
– približiti građane tijelima nadležnim za upravljanja i time povećati transparentnost,promicati aktivno sudjelovanje i konstruktivnu ulogu građana u procesima upravljanja,
– poticati građane da postanu inicijatori i predlagači razvoja lokalne zajednice,
– promicati dinamičnost, jako i aktivno civilno društvo.

Članak 2.

Načela Participativnog budžetiranja su:

1) Transparentnost
2) Jednakost
3) Tolerancija
4) Ravnopravno sudjelovanje
5) Pravednost
6) Konkurentnost
7) Efikasnost
8) Poštivanje postignutih dogovora.

Članak 3.

Na području Grada Dubrovnika Participativno budžetiranje provodit će se kroz gradske kotare i mjesne odbore i to:

Gradske kotare
1) Grad,
2) Gruž,
3) Komolac,
4) Lapad,
5) Mokošica
6) Montovjerna,,
7) Pile-Kono,
8) Ploče iza Grada

Mjesne odbore
1) Bosanka
2) Brsečine
3) Dubravica
4) Gromača
5) Kliševo
6) Koločep
7) Lopud
8) Ljubač
9) Mravinjac
10) Mrčevo
11) Orašac
12) Osojnik
13) Riđica
14) Suđurađ
15) Šipanska luka
16) Trsteno
17) Zaton

Građani Grada Dubrovnika (dalje u tekstu: građani) svoje ideje i prijedloge mogu iznositi javno na radionicama organiziranim u tu svrhu u njihovim gradskim kotarima i mjesnim odborima. Kroz okupljanja na radionicama građani će imati priliku zajednički raspravljati o mogućim projektima, izabrati ih i dobiti povratnu informaciju vezanu uz svoj prijedlog.

Radionicama mogu nazočiti svi punoljetni građani koji imaju prebivalište u određenom gradskom kotaru/mjesnom odboru, uz predočenje osobne iskaznice.

Građani mogu predlagati isključivo projekte koji se odnose na njihov gradski kotar/mjesni odbor.

Svaki sudionik može predstaviti jedan prijedlog.

Predlagatelji popunjavaju Obrazac razrade projektnog prijedloga (dalje u tekstu: Obrazac), koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio te opisuju prijedlog što je detaljnije moguće slijedeći upute na Obrascu.

Članak 4.

Projektni prijedlozi moraju biti provedivi, društveno korisni i u okviru maksimalno definiranog iznosa za gradske kotareve i mjesne odbore iz članka 10. ove Odluke.

Kriteriji prihvatljivosti projektnog prijedloga su:
1) Projektni prijedlog u nadležnosti je Grada Dubrovnika,
2) Projektni prijedlog ne prelazi maksimalni definirani iznos (uključujući PDV),
3) Realizacija projektnog prijedloga izvediva je u razdoblju od 12 mjeseci, u sljedećoj
proračunskoj godini,
4) Projekti isključivo doprinose općem dobru zajednice te su od javnog interesa,
5) Projektni prijedlog u skladu je s razvojnim strategijama i prioritetima Grada
Dubrovnika,
6) Projektni prijedlog nije vjerske ili stranačke naravi,
7) Projektni prijedlog ne smije se sastojati od više različitih tematskih prijedloga, već
mora biti koncipiran kao projekt/cjelina,
8) Obrazac mora biti pravilno popunjen i potpisan od strane predlagatelja i dva
podržavatelja projektnog prijedloga,
9) Projekt mora zadovoljiti tehničke uvjete određenog upravnog odjela (kao što su):

– riješena imovinsko-pravna pitanja (dokaz pravnog interesa),
– u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, osim za postojeće objekte, građevine i infrastrukturu, kada projektni prijedlog podliježe provedbi temeljem pravilnika o redovnom održavanju iz pojedinog područja (prostornog uređenja, gradnje, prometa i infrastrukture, komunalnog gospodarstva i sl.),
– u skladu sa pozitivnim propisima RH iz pojedinog područja (prostornog uređenja, gradnje, prometa i infrastrukture, komunalnog gospodarstva i sl.)
– u slučaju da nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, odnosno osiguran dokaz pravnog interesa, nadležni upravni odjel može pokrenuti rješavanje istih kao predradnju.

Projektni prijedlog može se odnositi i na geodetsku podlogu, projektno-tehničku dokumentaciju, izvođenje radova, stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinatora  zaštite na radu.

Ukoliko se radi o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa iznos se može utrošiti nageodetski elaborat stvarnog stanja ili sl.

Članak 5.

Postupak tehničke analize provodi povjerenstvo, sastavljeno od članova upravnih odjela Grada Dubrovnika i trgovačkog društva Dubrovačke razvojne agencije DURA d.o.o. (dalje u tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje gradonačelnik Grada Dubrovnika.

Povjerenstvo provodi postupak tehničke analize po pojedinim prijedlozima građana.

Tehnička analiza utvrđuje prihvatljivost u skladu s kriterijima prihvatljivosti iz članka 4. ove Odluke.

Nakon provedbe tehničke analize Povjerenstvo donosi Listu projektnih prijedloga koji se upućuju u postupak glasovanja.

Lista projektnih prijedloga iz stavka 4. ovog članka objavljuje se na internetskim stranicama Grada Dubrovnika.

Kada je u postupku tehničke analize utvrđeno kako projektni prijedlog nije prihvatljiv, nadležni upravni odjel će dati obrazloženje zašto nije moguća provedba projektnog prijedloga.

Članak 6.

Glasovanje za projekte koji su prošli postupak tehničke analize vršit će se putem online platforme VOXPOPULI, dostupne na stranicama Grada Dubrovnika.

Glasovanje će biti moguće 7 dana.

Građani će moći glasovati za projektne prijedloge unutar svoje jedinice mjesne samouprave.

Za vrijeme trajanja glasovanja građanima će, u slučaju potrebe, biti osigurana tehnička podrška u jedinicama mjesne samouprave.

U slučaju kada dva ili više projektnih prijedloga pojedinog gradskog kotara/mjesnog odbora ostvare jednak broj glasova, glasovanje će se ponoviti za projektne prijedloge koji su ostvarili jednak broj glasova.

Glasovanje će biti moguće 7 dana.

Članak 7.

Nakon provedbe glasovanja iz članka 6. ove Odluke, projektni prijedlog s najvećim brojem glasova u svakoj pojedinoj jedinici mjesne samouprave upućuje se u proces razrade projektnog prijedloga (dalje u tekstu: razrada).

Razradu će vršiti nadležni upravni odjel i gradska trgovačka društva u komunikaciji s predlagateljem projektnog prijedloga.

Razrada će se provoditi u nekoliko koraka:

– obavezan zajednički posjet lokaciji na koju se prijedlog odnosi,
– kreiranje konkretnog projekta na osnovu projektnog prijedloga od strane upravnih odjela Grada Dubrovnika,
– koraci potrebni za realizaciju prijedloga.

Članak 8.

Informacije o projektnim prijedlozima koji će se realizirati biti će dostupne na internetskim stranicama Grada Dubrovnika s detaljnim opisom, brojem glasova koje su ostvarili i s definiranim iznosom koji će biti osiguran u proračunu za narednu godinu.

Članak 9.

Financijska sredstva za provedbu Participativnog budžetiranja osigurat će se u proračunu Grada Dubrovnika.

Nakon provedenog procesa Participativnog budžetiranja iz članka 3., 5., 6. i 7. ove

Odluke, Grad Dubrovnik planira provedbu izabranih projekata te unosi iste u proračun za narednu financijsku godinu.

Shematski prikaz ciklusa Participativnog budžetiranja nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 10.

Svaki mjesni odbor iz članka 3. ove Odluke može u 2023. godini predlagati projekte u ukupnoj vrijednosti do 60.000,00 EUR (452.070,00 kuna, tečaj konverzije 7,53450) s uključenim PDV-om.

Svaki gradski kotar iz članka 3. ove Odluke može u 2023. godini predlagati projekte u ukupnoj vrijednosti do 120.000,00 EUR (904.140,00 kuna, tečaj konverzije 7,53450) s uključenim PDV-om.

Predstavničko tijelo Grada Dubrovnika donijet će odluku za svaku kalendarsku godinu, kojom će utvrditi financijski okvir po pojedinačnom projektu (maksimalni definirani iznos za gradske kotareve i mjesne odbore), na način kako je za 2023. godinu utvrđeno u stavku 1. i 2. ovog članka.

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“
.

KLASA: 301-01/19-01/03
URBROJ: 2117-1-09-23-31
Dubrovnik, 8. svibnja 2023.
Predsjednik Gradskog vijeća
mr. sc. Marko Potrebica, v. r.
—————————————